Giáo trình thiết kế móng cọc

Giới thiệu về sách móng cọc phân tích và thiết kế

Tài liệu tôi gửi đến các có 254 trang gồm 6 chương và 4 phụ lục, mời các bạn tham khảo:

  • Chương 1: Tổng quan về móng cọc
  • Chương 2: Cọc chế sẵn
  • Chương 3: Cọc nhồi
  • Chương 4: Tính toán cọc làm việc đồng thời với nền
  • Chương 5: Một số phương pháp thí nghiệm cọc
  • Chương 6: Lựa chọn giải pháp móng cọc
  • Phụ lục 1: Tính nén lún và sức chống cắt của đất
  • Phụ lục 2: Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc
  • Phụ lục 3: Một số phương trình xấp xỉ
  • Phụ lục 4: File số liệu các ví dụ GRL-WEAP

Đây là 1 ebook hay để các bạn lưu vào máy tính có thể đọc bấy cứ lúc nào cần

Download

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời