TAO ĐỐI TƯỢNG ATTRIBUTE DEFINITION (ATT)

Command: ATT – Mode: Invisible: ATT không xuất  hiện trên màn hình.  Constant: Lấy giá [...]

Hiệu chỉnh đối tượng Hatch

Command: H (Hatch)      – Type and pattern Type: Chọn mẫu mặt cắt pattern: [...]

Thiết lập tạo file mẫu Template

Sau khi hiệu chỉnh Text style – Dimstyle – Units – Tablestyle – Layer. Ta [...]

Hiệu chỉnh Tablestyle trong Autocad

Command: TS New: Tạo bảng mới Modify: Hiệu chỉnh bảng Set Curent: Đặt làm mặc [...]