File tính kết cấu áo đường mềm theo 22TCN211-06

File được sưu tầm Từ Kscongtrinh.com

Bảng tính được lập dựa trên ví dụ tính toán KCAĐ trong 22TCN211-06 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 28/12/2006.
I. Số liệu đầu vào
1/ Số trục xe tính toán/làn xe sau khi qui đổi về trục tiêu chuẩn
2/ Số trục xe tính toán tiêu chuẩn/làn xe
3/ Số trục xe tiêu chuẩn tích lũy trong thời hạn tính toán
II/ Trình tự tính toán 
4/ Dự kiến kết cấu áo đường
5/ Kiểm tra cường độ chung của kết cấu theo TC về độ võng đàn hồi
6. Tính kiểm tra cường độ kết cấu dự kiến theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất
7. Tính kiểm tra cường độ kết cấu dự kiến theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong các lớp bê tông nhự

 

Download file File tính kết cấu áo đường mềm theo 22TCN211-06https://www.dropbox.com/s/oyurkywzhgyqof0/KCAD%20%2822TCN211-06%29.xls?dl=0

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời