English specification of Bore Pile and Diaphragm wall

English specification of  bore pile and Diaphragm wall – Chỉ dẫn kỹ thuật tường vây và cọc khoan nhồi bằng tiếng anh

this is template to refer and help understand about Bore Pile and Diaphragm wall.

Đây là mẫu giúp các bạn tìm hiểu về cọc khoan nhồi và tường vây.

Specification get standard of TCVN

Chỉ dẫn lấy theo TCVN.

download specification of Bore pile

download specification of Diaphragm Wall

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời