TAO ĐỐI TƯỢNG ATTRIBUTE DEFINITION (ATT)

Command: ATT
– Mode:

 • Invisible: ATT không xuất  hiện trên màn hình. 
 • Constant: Lấy giá trị Dafault không sửa được. 
 • Verify: Giá trị nhập 2 lần có trùng nhau không.
 • Preset: Giá trị Dafault mặc định và không hỏi lại nữa khi đóng Block.
 • Lock position: Khóa vị trí tương đối tượng ATT với Block.
 • Multiple lines: ATT trở thành Mtext gõ được nhiều dòng.

 

attribute

 

– Attribute (đặc tính)

 • Tag: Tên hiệu khi chưa đóng Block => Chú ý: viết liền không dấu
 • Prompt: Tên hiệu khi ta sửa thông báo cho ta biết là mục gì.
 • Default: Giá trị mặc định xuất hiện sau khi ta đóng Block

– Text Settings

 • Justification: Chọn tâm đặt ATT
 • Text style: Chọn kiểu chữ
 • Annotation: Chọn giá trị tự động phù hợp với tỷ lệ bản vẽ hiện hành (ko chọn)
 • Text height: Chiều cao chữ 
 • Rotation: Góc quay chữ

* Môt số lệnh sửa Block ATT: Attedit, Eattedit, Battman, -Eattedit, Fieddisplay

block att

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm