Kỹ sư công trình giao thông có được cấp chứng chỉ hạ tầng kỹ thuật?

Hỏi

Điều 48 Nghị định 100/2018/NĐ-CP có để nội dung chứng chỉ thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật chung với nhau. Tôi xin hỏi, vậy chứng chỉ khi được cấp là có chung 3 lĩnh vực này không, hay là 3 lĩnh vực khác nhau? Nếu không thì kỹ sư xây dựng công trình giao thông có được cấp chứng chỉ hạ tầng kỹ thuật không?

Trả lời :

Nguồn : http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Ky-su-cong-trinh-giao-thong-co-duoc-cap-chung-chi-ha-tang-ky-thuat/25999.vgp

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật là các lĩnh vực khác nhau.

Theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam, chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật: “Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế các loại công trình hạ tầng kỹ thuật”.

Theo đó, kỹ sư xây dựng công trình giao thông không thuộc chuyên môn phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ôn thi miễn phí Chứng Chỉ hành nghề theo quy định mới nhất

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời