Hồ sơ chất lượng trong hoàn công theo thông tư 26/2016 TT_BXD

HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG TRONG HỒ SƠ HOÀN CÔNG

Hồ sơ quản lý chất lượng hồ sơ hoàn công gồm những gì và như thế nào là đúng và đủ theo luật hiện hành, anh em kỹ sư đi làm nếu như vị trí nhà thầu sẽ được hướng dẫn làm hồ sơ hoàn công từ tư vấn giám sát hay chủ đầu tư, nhưng như thế nào là đúng và đủ với hồ sơ chất lượng để tránh trường hợp đi sửa lại nhiều lần, kscongtrinh.com xin chia sẽ Nội dung trích đầy đủ từ

Phụ Lục 3 Thông tư 26/2016 BXD về ” DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH “
HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG

 1. Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.
 2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.
 3. Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.
 4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có).
 5. Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.
 6. Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.
 7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.
 8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.
 9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.
 10. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng.

  HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 11. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.
 12. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
 13. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật.
 14. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.
 15. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

 HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
 2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).
 3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.
 4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.
 5. Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành.
 6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.
 7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).
 8. Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.
 9. Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình.
 10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:
 11. a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;
 12. b) An toàn phòng cháy, chữa cháy;
 13. c) An toàn môi trường;
 14. d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;

  Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng)

 1. e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;
 2. g) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
 3. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).
 4. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng.
 5. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa công trình vào sử dụng.
 6. Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.
 7. Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Download full thông tư 26/2016 TT_BXD

đọc thêm:

Thực tế Quản lý Chất lượng công trình

Hướng Dẫn Lập Hồ Sơ Hoàn Công – Đúng Pháp Luật

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời