Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực có cần chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không?

Hỏi :

Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực có cần chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không?

Trả lời :

nghiên cứu các quy định về tổ chức hoạt động và nhân sự của Ban Quản lý dự án tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 9, Thông tư số 16/2016/TT-BXD thì “Biên chế và số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được phê duyệt.

Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ công tác, tổ chức bộ máy, quản lý viên chức, người lao động và quản lý tài chính theo Quy chế hoạt động được người có thẩm quyền thành lập Ban Quản lý dự án phê duyệt theo quy định của pháp luật”.

Trường hợp Giám đốc Ban Quản lý dự án đảm nhận thực hiện công việc chuyên môn của Ban Quản lý dự án thì phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Nguồn : Báo Xây Dựng

Để ôn thi chứng chỉ hành nghề miễn Phí theo quy định mới nhất pháp luật thì vào link sau:

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời