Trang chủ Learning Giáo trình EBook Microsoft Project 2013 – Quản lý Dự Án
Giảm giá!

Giáo trình EBook Microsoft Project 2013 – Quản lý Dự Án

599,000 99,000

MUA BẰNG CÁCH ẤN MUA NGAY, THANH TOÁN TRỰC TIẾP BẰNG TẤT CẢ NGÂN HÀNG , THANH TOÁN THÀNH CÔNG SẼ XUẤT HIỆN LINK DOWN.
THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN  SẼ KÍCH HOẠT LINK DOWNLOAD QUA EMAIL SAU KHI TOÁN THÀNH CÔNG – HỖ TRỢ ONLINE : 0975 242 713

Mua ngay Tự động hiện link khi thanh toán thành công

Mô tả

Giáo trình EBook Microsoft Project 2013 – Quản lý Dự Án

Đây là giáo trình Điện tử bạn sẽ được cấp tài khoản để truy cập xem giáo trình Online

CÁC NỘI DUNG TRONG GIÁO TRÌNH MICROSOFT PROJECT

  1. Giáo trình Đầy đủ kèm theo bài tập File Thực hành mỗi đầu mục trong giáo trình.
  2. Giáo trình sẽ giúp các bạn lần đầu tiên tiếp cận project để lập tiến độ thi công và quản lý công việc nhân lực , kiểm soát Dự án
  3. Giáo trình cũng giúp Cho các bạn quản lý dự án vận dụng 1 cách linh hoạt để quản lý xây dựng, Quản lý tiến độ của các nhà thầu kiểm soát và lập báo cáo tức thời cho chủ đầu tư .
 

STT

 

Nội dung

 

Trang

 

I.

 

Chương I: Giới thiệu về Microsoft Project 2013

 

1

 

1.1

 

Giao diện làm việc

 

2

 

1.2

 

Khung nhìn Backstage

 

4

 

1.3

 

Tab và Ribbon

 

7

 

1.4

 

Khung nhìn

 

12

 

1.5

 

Báo cáo

 

16

 

II.

 

Chương II: Bắt đầu một kế hoạch dự án mới

 

20

 

2.1

 

Bắt đầu một kế hoạch dự án mới và thiết lập ngày bắt đầu của nó

 

21

 

2.2

 

Thiết lập ngày không làm việc trong lịch dự án

 

23

 

2.3

 

Nhập tiêu đề và các thuộc tính khác của kế hoạch

 

26

 

III.

 

Chương III: Xây dựng một danh sách các nhiệm vụ

 

28

 

3.1

 

Nhập tên của nhiệm vụ

 

29

 

3.2

 

Nhập thời hạn thực hiện của nhiệm vụ

 

31

 

3.3

 

Nhập nhiệm vụ cột mốc quan trọng

 

35

 

3.4

 

Tạo ra các nhiệm vụ khái quát để tạo đề cương cho kế hoạch

 

36

 

3.5

 

Tạo ra các phụ thuộc về nhiệm vụ bằng các liên kết

 

39

 

3.6

 

Chuyển chế độ tiến độ của nhiệm vụ từ thủ công sang tự động

 

44

 

3.7

 

Kiểm tra thời hạn thực hiện và ngày kết thúc của kế hoạch

 

46

 

3.8

 

Chú thích cho nhiệm vụ với ghi chú và siêu liên kết

 

48

 

IV.

 

Chương IV: Thiết lập các tài nguyên

 

51

 

4.1

 

Nhập tên của tài nguyên làm việc

 

52

 

4.2

 

Nhập khả năng làm việc tối đa của tài nguyên

 

54

 

4.3

 

Nhập các mức lương của tài nguyên

 

55

 

4.4

 

Điều chỉnh thời gian làm việc trong lịch tài nguyên

 

58

 

4.5

 

Thiết lập tài nguyên chi phí

 

61

 

4.6

 

Chú thích cho tài nguyên bằng ghi chú

 

62

 

 

V.

 

Chương V: Phân công tài nguyên tới nhiệm vụ

 

65

 

5.1

 

Phân công các tài nguyên làm việc tới các nhiệm vụ

 

66

 

5.2

 

Kiểm soát thời gian làm việc khi thêm hoặc bớt các sự phân công tài nguyên

 

72

 

5.3

 

Phân công tài nguyên chi phí tới các nhiệm vụ

 

76

 

5.4

 

Kiểm tra thời hạn thực hiện, chi phí và thời gian làm việc của kế hoạch

 

77

 

VI.

 

Chương VI: Định dạng và chia sẻ kế hoạch

 

81

 

6.1

 

Tùy biến một khung nhìn biểu đồ Gantt

 

82

 

6.2

 

Tùy biến một khung nhìn Timeline

 

88

 

6.3

 

Tùy biến các báo cáo

 

90

 

6.4

 

Sao chép các khung nhìn và báo cáo

 

92

 

6.5

 

In các khung nhìn và báo cáo

 

96

 

VII.

 

Chương VII: Theo dõi sự thực hiện của kế hoạch

 

101

 

7.1

 

Lưu một đường cơ sở cho kế hoạch của bạn

 

102

 

7.2

 

Theo dõi sự thực hiện đúng như kế hoạch tiến độ đến một ngày cụ thể

 

105

 

7.3

 

Nhập giá trị phần trăm hoàn thành của nhiệm vụ

 

106

 

7.4

 

Nhập các giá trị thực tế cho nhiệm vụ

 

109

 

VIII.

 

Chương VIII: Nâng cao việc lập tiến độ cho nhiệm vụ

 

113

 

8.1

 

Xem mối quan hệ giữa các nhiệm vụ bằng Task Path

 

114

 

8.2

 

Điều chỉnh mối quan hệ liên kết các nhiệm vụ

 

117

 

8.3

 

Thiết lập các ràng buộc của nhiệm vụ

 

121

 

8.4

 

Gián đoạn sự làm việc trong nhiệm vụ

 

126

 

8.5

 

Điều chỉnh thời gian làm việc của các nhiệm vụ riêng lẻ

 

128

 

8.6

 

Kiểm soát việc lên tiến độ của nhiệm vụ bằng loại của nhiệm vụ

 

130

 

IX.

 

Chương IX: Tinh chỉnh các chi tiết của nhiệm vụ

 

136

 

9.1

 

Nhập ngày hạn chót

 

137

 

9.2

 

Nhập chi phí cố định

 

139

 

9.3

 

Thiết lập nhiệm vụ định kỳ

 

140

 

9.4

 

Quan sát lộ trình then chốt của dự án

 

143

 

 

9.5

 

Lên tiến độ cho nhiệm vụ khái quát bằng thủ công

 

145

 

X.

 

Chương X: Tinh chỉnh tài nguyên và các chi tiết về sự phân công

 

148

 

10.1

 

Thiết lập sự sẵn sàng làm việc của tài nguyên để áp dụng cho các thời điểm

khác nhau

 

149

 

10.2

 

Nhập nhiều mức lương cho một tài nguyên

 

151

 

10.3

 

Thiết lập các mức lương khác nhau của tài nguyên để áp dụng tại các thời điểm khác nhau.

 

152

 

10.4

 

Thiết lập tài nguyên nguyên vật liệu

 

154

 

10.5

 

Trì hoãn sự bắt đầu của sự phân công

 

155

 

10.6

 

Áp dụng đường biên cho sự phân công

 

156

 

10.7

 

Áp dụng các mức lương khác nhau tới các sự phân công

 

160

 

10.8

 

Phân công các tài nguyên nguyên vật liệu tới các nhiệm vụ

 

161

 

10.9

 

Xem khả năng làm việc của tài nguyên

 

163

 

10.10

 

Điều chỉnh sự phân công trong khung nhìn Team Planner

 

165

 

XI.

 

Chương XI: Tinh chỉnh kế hoạch của dự án

 

170

 

11.1

 

Kiểm tra sự phân bổ của tài nguyên theo thời gian

 

171

 

11.2

 

Giải quyết sự phân bổ vượt mức của tài nguyên bằng thủ công

 

175

 

11.3

 

Cấn đối các tài nguyên bị phân bổ vượt mức

 

178

 

11.4

 

Kiểm tra chi phí và ngày kết thúc của kế hoạch

 

184

 

11.5

 

Dừng sự hoạt động của nhiệm vụ

 

186

 

XII.

 

Chương XII: Tổ chức sắp xếp các chi tiết của kế hoạch

 

189

 

12.1

 

Sắp xếp các chi tiết của kế hoạch

 

190

 

12.2

 

Phân nhóm các chi tiết của kế hoạch

 

193

 

12.3

 

Lọc các chi tiết của kế hoạch

 

196

 

12.4

 

Tạo ra các bảng mới

 

200

 

12.5

 

Tạo ra các khung nhìn mới

 

203

 

XIII.

 

Chương XIII: Theo dõi tiến triển của nhiệm vụ và sự phân công

 

207

 

13.1

 

Cập nhật đường cơ sở

 

208

 

 

13.2

 

Theo dõi các giá trị thực tế và các giá trị còn lại của các nhiệm vụ hoặc các

sự phân công

 

212

 

13.3

 

Theo dõi thời gian làm việc thực tế theo pha thời gian của các nhiệm vụ hoặc

sự phân công.

 

216

 

13.4

 

Lên lại tiến độ cho các công việc dở dang

 

220

 

XIV.

 

Chương XIV: Xem và báo cáo tình trạng của dự án

 

223

 

14.1

 

Xác định các nhiệm vụ bị trượt tiến độ

 

224

 

14.2

 

Kiểm tra các chi phí của nhiệm vụ

 

229

 

14.3

 

Kiểm tra các chi phí của tài nguyên

 

231

 

14.4

 

Báo cáo sự không ăn khớp về chi phí của dự án bằng khung nhìn Stoplight

 

233

 

XV.

 

Chương XV: Đưa dự án theo dõi trở lại

 

237

 

15.1

 

Khắc phục các vấn đề về thời gian và tiến độ

 

238

 

15.2

 

Khắc phục các vấn đề về chi phí và tài nguyên

 

244

 

15.3

 

Khắc phục các vấn đề về phạm vi của công việc

 

247

 

XVI.

 

Chương XVI: Áp dụng định dạng và in ấn cao cấp

 

250

 

16.1

 

Định dạng khung nhìn biểu đồ Gantt

 

251

 

16.2

 

Định dạng khung nhìn Timeline

 

256

 

16.3

 

Định dạng khung nhìn Network Diagram

 

258

 

16.4

 

Định dạng khung nhìn Calendar

 

262

 

16.5

 

Khung nhìn in ấn và xuất

 

264

 

XVII.

 

Chương XVII: Định dạng báo cáo cao cấp

 

269

 

17.1

 

Định dạng các bảng trong báo cáo

 

270

 

17.2

 

Định dạng các biểu đồ trong báo cáo

 

277

 

17.3

 

Tạo ra một báo cáo tùy chỉnh

 

282

 

XVIII.

 

Chương XVIII: Tùy chỉnh MS Project

 

289

 

18.1

 

Chia sẻ các thành phần tùy chỉnh giữa các kế hoạch

 

290

 

18.2

 

Ghi lại các Macro

 

294

 

18.3

 

Chỉnh sửa Macro

 

298

 

18.4

 

Tùy chỉnh giao diện ribbon và công cụ Quick Access Toolbar

 

301

 

 

XIX.

 

Chương XIX: Chia sẻ thông tin với các phần mềm, ứng dụng khác

 

307

 

19.1

 

Sao chép dữ liệu Project tới các chương trình khác

 

308

 

19.2

 

Mở các định dạng tập tin khác trong Project

 

312

 

19.3

 

Lưu sang một định dạng tập tin khác trong Project

 

316

 

19.4

 

Tạo ra các báo cáo trực quan với Excel và Viso

 

319

 

XX.

 

Chương XX: Hợp nhất các dự án và tài nguyên

 

323

 

20.1

 

Tạo ra một quỹ tài nguyên

 

324

 

20.2

 

Xem các thông tin chi tiết về sự phân công trong quỹ tài nguyên

 

328

 

20.3

 

Cập nhật sự phân công trong kế hoạch chia sẻ

 

330

 

20.4

 

Cập nhật các thông tin về một tài nguyên trong quỹ tài nguyên

 

332

 

20.5

 

Cập nhật thời gian làm việc của tất cả các kế hoạch trong một quỹ tài nguyên

 

334

 

20.6

 

Liên kết các kế hoạch mới tới một quỹ tài nguyên

 

336

 

20.7

 

Thay đổi các sự phân công trong kế hoạch chia sẻ và cập nhập tới một quỹ tài nguyên

 

339

 

20.8

 

Hợp nhất các kế hoạch

 

343

 

20.9

 

Tạo ra sự phụ thuộc giữa các kế hoạch

 

346

 

XXI.

 

Phụ lục A: Một khóa học ngắn về quản lý dự án

 

351

 

A.1

 

Hiểu định nghĩa một dự án

 

352

 

A.2

 

Tam giác dự án: Xem xét dự án về mặt thời gian, chi phí và phạm vi

 

353

 

A.3

 

Quản lý các ràng buộc của dự án: Thời gian, chi phí và phạm vi

 

354

 

A.4

 

Quản lý dự án của bạn bằng MS Project

 

356

 

XXII.

 

Phụ lục B: Phát triển các kỹ năng quản lý dự án của bạn

 

358

 

B.1

 

Tham dự một cộng đồng tìm hiểu về Project

 

359

 

B.2

 

Tham dự một cộng đồng tìm hiểu về quản lý dự án

 

360

 

XXIII.

 

Phụ lục C: Cộng tác giữa Project, SharePoint và PWA

 

361

 

C.1

 

Giới thiệu về việc chia sẻ dự án của bạn với SharePoint

 

362

 

C.2

 

Giới thiệu về sự cộng tác nhóm với Project Web App

 

365

 

C.3

 

Giới thiệu về giải pháp quản lý dự án của doanh nghiệp EPM

 

368

 

Chúc các bạn thành công !

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Giáo trình EBook Microsoft Project 2013 – Quản lý Dự Án”
Có thể bạn quan tâm - Ẩn thông báo
x