Cơ sở thực hiện giám sát thi công Giao Thông

Cơ sở thực hiện giám sát thi công Giao Thông

Giống như đề cường bài viết dành cho anh em đang là tư vấn giám sát thi công giao thông ( đường xá và hạ tầng )

I.1 NỘI DUNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT CÁC GIAI ĐOẠN

I.1.1 Giai đoạn chuẩn bị thi công

Nội dung chủ yếu của công tác giám sát trong giai đoạn này gồm có:
1. Kiểm tra và phê duyệt trang thiết bị của phòng thí nghiệm và đội ngũ nhân viên kỹ thuật của nhà thầu
2. Kiểm tra tính năng kỹ thuật của các trang thiết bị và máy móc thi công của nhà thầu.
3. Thí nghiệm, kiểm tra và phê duyệt các cơ sở khai thác hoặc cung cấp vật liệu xây dựng của nhà thầu.
4. Kiểm tra và phê duyệt kết quả thí nghiệm và kết quả thiết kế thành phần các hỗn hợp vạt liệu của nhà thầu ( bê tông nhựa, bê tông xi măng .. ).
5. Chỉ dẫn cho nhà thầu hệ thống mốc định vị và mốc cao độ; kiểm tra các số liệu đo đạc và công tác khôi phục tuyến, lên ga, phóng dạng, làm đường tạm … của nhà thầu.
6. Thẩm tra, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công chi tiết và giải pháp thi công của nhà thầu; kiểm tra và phê duyệt các kết quả thi công thí điểm từng hạng mục công trình theo quy định.
7. Giải thích rõ các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong hợp đồng thầu cho nhà thầu.
8. Kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn thi công, bảo vệ công trình, bảo vệ môi trường của nhà thầu.
9. Kiểm tra việc lập kế hoạch và tiến độ thi công của nhà thầu.

I.1.2 Giai đoạn thi công

Nội dung chủ yếu gồm:
1. Hàng ngày kiểm tra công nghệ thi công ( kể cả khâu bảo dưỡng sau thi công ); kiểm tra nguyên vật liệu, hỗn hợp vật liệu chế tạo tại xưởng ( tại nơi bảo quản, tại hiện trường thi công và tại nơi sản xuất ); hướng dẫn và thẩm tra hệ thống tự kiểm tra của nhà thầu
2. Nghiệm thu từng công đoạn, từng trình tự công nghệ trong quá trình thi công mỗi hạng mục công trình theo tiêu chuẩn và phương pháp quy định ( đặc biệt chú trọng các công đoạn, các bộ phận công trình ẩn dấu ); tiếp nhận văn bản yêu cầu tiếp tục thi công các công đoạn sau của nhà thầu, nếu công đoạn trước đã đủ cơ sở nghiệm thu ( bằng văn bản ) mới cho phép nhà thầu tiếp tục thi công;
3. Nếu chất lượng thi công không đạt yêu cầu quy định hoặc phát hiện các khuyết tật thì phải điều tra, xử lý, nếu cần thì phải báo cáo tư vấn trưởng cho ngừng thi công.
4. Định kỳ kiểm tra tiến độ thi công của nhà thầu ( so với kế hoạch tién độ do nhà thầu trình đã đươc tư vấn trưởng phê duyệt; xác nhận báo cáo tiến độ hàng tháng của nhà thầu; báo cáo với tư vấn trưởng để xác nhận sự cần thiết phải kéo dài thời gian thi công nếu có lý do xác đáng.
5. Kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn thi công của nhà thầu ( kể cả các biện pháp chiếu sáng khi thi công về đêm )
6. Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công của nhà thầu.
7. Báo cáo ( hoặc đề xuất ) với tư vấn trưởng những bất hợp lý về tiêu chuẩn hoặc về đồ án thiết kế dẫn đến các thay đổi cần thiết cả về chất lượng và khối lượng công trình.
8. Lưu trữ đầy đủ các biên bản kiểm tra, các báo cáo hàng tháng về chát lượng, khối lượng, tiến dộ, kể cả các ghi chép và số liệu thí nghiệm.

I.1.3 Giai đoạn sau thi công ( trong thời kỳ bảo hành )

1. Kiểm tra, đánh giá nghiệm thu hoàn công các hạng mục công trình; phát hiện các sai sót, khuyết tật để yêu cầu nhà thầu hoàn thiện, sửa chữa trong thời kỳ bảo hành, làm văn bản nghiệm thu
2. Hướng dẫn nhà thầu làm hồ sơ hoàn công theo đúng quy định

I.2 CÁC CĂN CỨ ĐỂ TIẾN HÀNH CÔNG TÁC CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG

Để có cơ sở thực hiện các nội dung công việc đã đề cập ở mục I.1, các tư vấn giám sát thi công phải dựa vào các căn cứ pháp quy dưới đây:
I.2.1 Các điều kiện hợp đồng giao nhận thầu; trong đó đặc biệt chú trọng các điều kiện liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ các hạng mục công trình
I.2.2 Đồ án thiết kế bản vẽ thi công chi tiết đã được duyệt ( kể cả các đồ án thay đổi hoặc sửa đổi đã được chủ đầu tư đồng ý và tư vấn trưởng ra văn bản thẩm duyệt )
Về nguyên tắc, đồ án thiết kế bản vẽ thi công chi tiết phải dựa vào các tập bản vẽ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt trong hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, tư vấn giám sát phải cùng với nhà thầu xem xét kỹ các điều kiện địa hình, địa chất thuỷ văn tại chỗ và nền mặt đường cũ ( nếu là dự án nâng cấp cải tạo đường ) để giúp nhà thầu làm tốt đồ án thiết kế bản vẽ thi công chi tiết; trong đó nên chú trọng xem xét kỹ về thiết kế thoát nước( cao độ đặt cống, rãnh, nối tiếp thượng hạ lưu dòng chảy … ), về các đoạn nền đường qua vùng có các điều kiện địa chất và thuỷ văn xấu ( đất yếu, sụt lở, ngập lụt…), về kết cấu cải tạo, tăng cường mặt đường cũ ( thường trong đồ án thiết kế kỹ thuật chưa điều tra kỹ nền, móng mặt đường cũ, về các giải pháp tạo điều kiện cho sự đi lại thuận tiện của dân cư hai bên đường và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.
I.2.3 Các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được duyệt trong hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn được quy định trong hệ thống “ Tiêu chuẩn kỹ thuật các công trình giao thông đường bộ “ của Việt Nam ( các TCVN, TCN ).
Chú ý rằng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu có thể được phép sử dụng các tiêu chuẩn khác như hệ thống tiêu chuẩn ISO ( tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ) và tiêu chuẩn của các nước Anh, Đức, Mỹ, Nhật, Pháp, Úc nhưng các tiêu chuản cụ thể áp dụng trong mọi trường hợp không được phép thấp hơn các tiêu chuẩn tương ứng của TCVN hoặc TCN. Do vậy, trong trường hợp phát hiện thấy có các tiêu chuẩn quy định thấp hơn ( dù đã được duyệt ) thì tư vấn giám sát cần kịp thời báo cáo với tư vấn trưởng để kịp thời thay đổi.
Hệ thống tiêu chuẩn của nước ta ( cũng như của nước ngoài ) thường gồm:
– Các tiêu chuẩn về khảo sát thiết kế đường
– Các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng đường
– Các tiêu chuẩn về phương pháp thử nghiệm ( thử nghiệm vật liệu và thử nghiệm các chỉ tiêu đánh giá chất lượng, phục vụ cho việc nghiệm thu công trình )
– Các tiêu chuẩn về công nghệ thi công , kiểm tra và nghiệm thu trong quá trình thi công .
Hệ thống tiêu chuẩn của AASHTO ( Hiệp hội các viên chức Đường ôtô và Vận tải Hoa Kỳ ) chỉ gồm các tiêu chuẩn về vật liệu ( ký hiệu là AASHTO. M kèm theo mã số tiêu chuẩn ) và các tiêu chuẩn về thử nghiệm ( ký hiệu là AASHTO. T kèm theo mã số tiêu chuẩn ). Về khảo sát, thiết kế và thi công đường ôtô, AASHTO chỉ có tài liệu hướng dẫn hoặc sổ tay.
Để tiện tham khảo sử dụng, trong phần phụ lục của tạp sổ tay này có liệt kê danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam ( TCVN, TCN ) và danh mục các tiêu chuẩn AASHTO. M và AASHTO. T.
Các tư vấn giám sát thi công chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ khi nắm vững các tiêu chuẩn, kể cả các tiêu chuẩn về khảo sát, thiết kế ( để xem xét các đồ án thiết kế bản vẽ thi công chi tiết ); đặc biệt là trong nhiều trường hợp chất lượng cuối cùng của công trình trước hết thuộc vào chất lượng công tác khảo sát, thiết kế.

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời