Chú Ý Nghị định 06/2021 về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ NGHỊ ĐỊNH 06/2021/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ngày 26/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (thay thế Nghị định 46/2015/NĐ-CP).

Nghị định 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

– Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày 26/01/2021 thì loại và cấp của công trình được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định đầu tư.

– Công trình xây dựng khởi công trước ngày 26/01/2021 thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP nhưng không thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì không tiếp tục thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu.

– Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP và báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để theo dõi.

– Công trình xây dựng khởi công trước ngày 26/01/2021 thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

– Tiếp tục thực hiện các quy định về phân cấp công trình xây dựng theo quy định của pháp luật trước ngày 26/01/2021 đến khi quy định về phân cấp công trình hướng dẫn Luật Xây dựng sửa đổi 2020 và Nghị định này được ban hành và có hiệu lực.

( Nghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình mới nhất )

Tải về Nghị đinh 06/2021/NĐ-CP :

Download

Nguồn : https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/34015/nghi-dinh-06-2021-ve-quan-ly-chat-luong-bao-tri-cong-trinh-xay-dung

Thông tư số 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203945

Tham khảo bộ hồ sơ quản lý chất lượng sưu tầm:

Bộ hồ sơ quản lý chất lượng

 

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời