Bộ kit TCVN cho civil3D

Bộ công cụ Viet Nam Kits V2.0 bao gồm các công cụ sau:

1. Bản vẽ mẫu (Template) chứa các Style, Label phục vụ xuất bản vẽ giao thông, thoát nước theo kiểu bản vẽ Việt Nam

2. Bộ thư viện định hình hố ga, cống thoát nước Việt Nam với các loại định hình phổ biến

3. Bộ mẫu in phục vụ việc xuất hồ sơ tự động cho bình đồ, trắc dọc, trắc ngang

4. File tiêu chuẩn thiết kế giao thông theo TCVN 4054-2005

Link download: https://www.dropbox.com/s/wzelhfc0a1j3wz4/Viet%20Nam%20Kits%20V2.0.rar?dl=0

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm

Trả lời