Bạn đã biết Suất Vốn đầu tư công trình 2016

Gần đây , bộ xây dựng ban hành nhiều  văn bản quy định hướng dẫn luật xây dựng. Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15-3-2016 Quy định về Mốc quản lý theo quy hoạch xây dựng, Thông tư 09/2016/TT-BXD, 08/2016/TT-BXD, 07/2016/TT-BXD ngày 10-3-2016 có nội dung hướng dẫn liên quan đến hợp đồng thi công xây dựng công trình, hợp đồng tư vấn xây dựng công trình, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông tư 06/2016/TT-BXD , thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10-03-2016 Hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định chi phí nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng. Thông tư 01/2016/TT-BXD ngày 01-02-2016 ban hành 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

download:

THÔNG TƯ 05/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TRONG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

THÔNG TƯ 06/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

 

 

 

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm