13 Điểmmới Quyết định 79/QĐ-BXD so với Quyết định 957/QĐ-BXD

13 Điểm mới Quyết định 79/QĐ-BXD so với Quyết định 957/QĐ-BXD ( CÁC BẠN LÀM DỰ TOÁN UPDATE VÀ SO SÁNH NHÉ)

Một số điểm mới của Quyết định 79/QĐ-BXD so với Quyết định 957/QĐ-BXD về Định mức chi phí QLDA và Tư vấn ĐTXD>> Kính gửi các anh chị em một số điểm mới của Quyết định 79/QĐ-BXD so với Quyết định 957/QĐ-BXD về Định mức chi phí QLDA và Tư vấn ĐTXD. Thống kê sơ bộ một số điểm mới như sau:

1. Trong quyết định 79/QĐ-BXD đã không còn chữ “tham khảo” mà thay vào là: Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong TMĐT, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của NĐ số 32/2015/NĐ-CP.

2. Định mức chi phí Quản lý dự án có tỷ lệ % cao hơn so với quy định trước đây do được đánh giá cao hơn và phản ánh của trượt giá…v.v

3. Chi phí Lập B/c KTKT xác định theo định mức nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 5 triệu đồng (trước đây là 10 triệu đồng). Xác định dựa trên Gxd+Gtb (chưa có GTGT) dự kiến theo Suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của DA tương tự.

4. Thay vì bảng định mức chi phí lập dự án đầu tư thì giờ có 2 bảng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

5. Chi phí thiết kế xây dựng trong 79 tính theo chi phí xây dựng trong Tổng mức đầu tư được duyệt (thay vì dự toán của từng công trình trong 957) điều này rất quan trọng cần nghiên cứu kỹ.

6. Bỏ định mức chi phí Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư.

7. Bổ sung định mức chi phí Thẩm tra B/c NCTKC; B/c NCKT; B/c KTKT. Trong đó, định mức chi phí Thẩm tra B/c KTKT xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán (điều chỉnh hệ số 1,2).

8. Bổ sung định mức chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn.

9. Bổ sung định mức chi phí Giám sát công tác khảo sát xây dựng.

10. Bổ sung định mức chi phí Quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

11. Thay đổi cách tính chi phí Quản lý trong bảng tổng hợp dự toán chi phí tư vấn (thay đổi theo biên độ).

12. Thay đổi cách tính chi phí Khác trong bảng tổng hợp dự toán chi phí tư vấn = 6% (chi chuyên gia + chi quản lý)

13. Chi phí Dự phòng trong bảng tổng hợp dự toán chi phí tư vấn tối đa ko quá 10% (trước đây cố định 10%)

Download Full 79_QD-BXD_340322

Nếu bạn không download được file có thể là do file đã bị mất link. Khi bạn thật sự cần hãy yêu cầu form ở đây

Có thể bạn quan tâm